Chuyển đến Pixian.AI

Nhận Khóa API

Để giúp bạn chuyển đến Pixian.AI, chúng tôi đã thực hiện chọn các điểm cuối API tương thích dịch vụ còn lại. Nếu bạn hiện đang sử dụng một trong các dịch vụ này, việc chuyển đến Pixian.AI có thể đơn giản như thay đổi đầu cuối và khóa API.

remove.bg POST
https://api.pixian.ai/v1.0/removebg

Đầu cuối tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển từ remove.bg. Chúng tôi hỗ trợ các thông số chính API của họ. Các thông số không được hỗ trợ hoặc được hỗ trợ một phần được lưu ý dưới đây.

Nếu bạn chỉ đang sử dụng các thông số hỗ trợ, thì việc chuyển đi nên đơn giản như thay đổi URL đầu cuối và Khóa API:

# Install "remove_bg" first (https://github.com/remove-bg/ruby)
require "remove_bg"

RemoveBg::Api::URL = "https://api.pixian.ai"  # <-- Change the endpoint

RemoveBg.from_file("example.jpeg",
  # Use Pixian.AI API Key:
  api_key: "INSERT_API_KEY_HERE"
).save("pixian_result.png")

Các tham số

Phải cung cấp hình ảnh đầu vào là hình ảnh của:


Nhị phân

Tệp nhị phân.


Chuỗi

Chuỗi được mã hóa base64. Dãy thông tin này có dung lượng nhiều nhất là 1 megabyte.


Chuỗi

Một URL để tải.

Phải là tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png, hoặc .tiff.

Kích thước tải lên ảnh tối đa (= chiều dài × chiều cao) là 32.000.000pixels mà bị co lại 25.000.000pixels. Vui lòng co nhỏ hình ảnh của bạn lại trước thành kích thước sau cùng hoặc nhỏ hơn trước khi tải lên.


Số đếm, mặc định: auto

Được hỗ trợ.

auto được giải thích là full. Phần còn lại không thay đổi.


Số đếm, mặc định: auto

Được hỗ trợ.

Chúng tôi cũng hỗ trợ giải quyết toàn bộ đầu ra png, thế nên bạn không cần phải dùng đến zip cho những ảnh lớn.

Tập tin color.jpeg trong đầu ra zip của chúng ta có màu đen nơi mà alpha là 0, thay vì sao chép các pixel gốc.


Boolean Boolean
Được hỗ trợ.

Được hỗ trợ.

Số đếm, mặc định: rgba
Được hỗ trợ.

Được hỗ trợ.

Boolean, mặc định: false

Gửi true để cho thấy đây là hình ảnh kiểm thử.

Loại bỏ hoặc gửi false cho các sản xuất.

Hình ảnh kiểm thử được tự do xử lý nhưng kết quả sẽ có hình nền mờ được nhúng.

Thông số cụ thể pixian/, có thể không có sẵn trong các SDK.

Kết Quả Đầu Trang/

X-Type Chúng ta luôn trả về other
X-Width, X-Height Đã hỗ trợ và trả về.
X-Max-Width, X-Max-Height Đã hỗ trợ và trả về khi ảnh đầu vào đã bị co rút trước khi xử lý.
X-Credits-Charged Điểm thực tế đã tính phí.
X-Credits-Calculated Nếu như đây là yêu cầu về sản xuất thỉ điểm được tính đã được tính phí. Chỉ trả lại cho các yêu cầu kiểm tra.
X-Foreground-Top, X-Foreground-Left, X-Foreground-Width, X-Foreground-Height Đã hỗ trợ và trả về.
X-Vcs-Ref Không được hỗ trợ và không được trả về.
X-Build-Date Không được hỗ trợ và không được trả về.
X-Version Không được hỗ trợ và không được trả về.
X-RateLimit-Limit, X-RateLimit-Remaining, X-RateLimit-Reset

Đã trả về, mà không được hỗ trợ đầy đủ.

Nếu bạn không được điều chỉnh//, chúng tôi trả về 500, 400, và [now].

Nếu bạn được điều chính, chúng tôi trả về 500, 0, và [15 seconds from now].

Pixian.AI không sử dụng giới hạn mức khó// - chúng tôi có cách xử lý và tiếp cận khác. Vui lòng xem thảo luận trên trang tài liệu API của chúng tôi .

Retry-After Đã trả về, nhưng hoạt động theo phương pháp tự giải quyết khác./

Các Thông Số Không Được Hỗ Trợ.

type, type_level Bỏ Qua. Chúng ta luôn trả về X-Type=other
roi Bỏ Qua.
scale Bỏ Qua.
position Bỏ Qua.
add_shadows Bỏ Qua.
semitransparency Bỏ Qua.
bg_image_url Bỏ Qua.
bg_image_file Bỏ Qua.

Cần một trong các thông số không được hỗ trợ hiện tại không? Vui lòng gửi email cho chúng tôi

Nhận Khóa API